Tag: บ้านงบน้อย

แจกแปลนบ้านฟรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แจกแปลนบ้านฟรี ชุด ไทยช่วยไทย มีทั้งหมด 6 แบบ ออกแบบเรียบง่าย งบประมาณในการก่อสร้างน้อย ข้อมูลจาก แบบแปลนก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ http://subsites.dpt.go.th/construction/index.php/2018-04-10-03-16-26

Close